12 آوریل 2021
آوریل 12, 2021

۱۰ کلید برای تقویت روحی

0 دیدگاه

۱۰ کلید برای تقویت روحی

۱- خود را بشناسید
امروزه پیشنهاد سقراط كه در قر ن پنجم قبل از میلاد كه در آن متنی بر خودشناسی ارایه شد به قوت خود پا برجاست.اهدافاحساسات و محدودیت های خویش را بشناسید و با آرامش با آنها برخورد نمایید. خواه از طریق مطالعه , خواه از طریق اندیشیدن و تفكر, سعی کنید بعضی راههای كه باعث شناخت شما از خودتان و اینكه چه چیزهایی شما را خوشحال می كندپیدا كنید.

چنانچه به این توصیه عمل كنید , بهتر قادر به كنترل زندگی و مشكلات پیش روی خود خواهید بود.

۲- به خودتان ارزش بدهید و به خود اعتماد داشته باشید.
ممكن است سخت به نظر برسد اما سعی كیند رفتارتان گویای این باشد كه از خودتان مواظبت می كنید.حتیاگر همیشه احساس عدم اطمینان می كنید , برخورد و رفتار مثبت را به دنیایاطراف هدیه دهید. برخورد مردم با شما متاثر از رفتار و پوشش شماست.بنابراین خود ارزشی و خود اعتمادی را به نمایش بگذارید تا احترام را برای شما به ارمغان آورد.

۳- بیش از حد توانتان كار نكنید
همه ما باسخت كوشی , خواهان تامین امنیت و رفاه خانواده مان هستیم. اما مهم این است كه تعدل را در زندگی حفظ كنیم.معمولاآن چه از نظر مالی دنبال می كنیم با آن چه كه تحقق می یابد یكسان نیست. اگر برای شما تامین معاش مهمتر از صرف وقت با عزیزان یا لذت بردن از زندگیاست, بهتر است در تعیین اولویت ها بازنگری است, بهتر است در تعیین اولویتها بازنگری كنید. سعی كنید برقراری تعادل را از كسی كه بین زندگی شغلی وخانوادگی اش این توازن را ایجاد كرده بیاموزید یا اینكه با خانواده یادوستانتان راج به تاثیرات شغلی تان بر روی آن ها صحبت كنید.

۴- از افراد منفی دوری كنید
ازارتباط مسموم كه در شما احساس ناراحتی , عصبانیت یا نا امنی می كند اجتنابكنید. ممكن است سخت به نظر آید اما ارتباط خویش را باكسانی مه برای شماافسردگی به اركغان می آورند به حداقل برسانید, كسانی كه اكثرا محبتهایدریافتیرا بدون پاسخ می گذارند و یا كسانی كه دائما از شما انتقاد می كنند.صداقت سخنان چنین افرادی را مورد ارزیابی قرار دهید تا ببینید كه میزان حقایق موجود در سخنانشان تا چه حد بر اساسارتباطی مثبت و خوش بینانه است. اگر كسانی شما را تحت فشار روانی قرار می دهند صریحا از آنها بخواهید شما را رها نمایند.

۵- مثبت فكر كنید
سعیكنید از حداكثر توانایی هایتان استفاده كنید و به قدرت خویش اتكا كنید. علایق شخصی تان را با مطالعه و گذراندن كلاسها توسعه دهید.علایقجدید را امتحان كنید و شكست هایتان را به كار گیرید. همه ما بخشی ازاوقاتمان را از دست داده ایم اما افراد موفق از شكست هایشان درس آموختهاند و مغلوب شكست شان نشده اند.
اگر شما توانایی هایتان را به خوبیتوسعه دهید و نقش مثبتی داشته باشید واقعا قادر به تغییر موقعیت های منفیبه موقعیت های مثبت خواهید بود.

۶- ورزش ورزش ورزش
یك رژیمغذایی مناسب و قدری فعالیت بدنی روزانه , اعم از اینكه پیاده روی آرامباشد یا كار بیرون, فشار و اضطراب را تخفیف می دهد و روحیه را شاداب نگهمی دارد.ورزش و تمرینات بدنی, افراد را از احساس برتری طلبیرهایی و توانایی های سركوب شده ذهن را ترقی می دهد. همین امر منجر بهجلوگیری از افسردگی می شود. برای اشخاص متفاوت ورزشهایمناسب آنها وجود دارد.تمرینات كششی و یوگا برای تخفیف فشاربسیار مناسبند. بعضی تمرینات نی تواند به رفع عصبانیت كمك كنند. البتهورزش بیرون از منزل فواید مضاعفی دارد, نور آفتاب در بهبود روحیه و تخفیفافسردگی كمك موثری محسوب می شود.

۷- بخشی از اوقاتتان را تنها بگذارید.
لذتاز جمع دوستان و تنهایی دو بخش از زندگی اند كه برای تقویت روحیه بسیارمهم اند. برای معنا بخشیدن و ایجاد شور در زندگی به دیگران كاملا مشروط بهوجود دیگران باشد. علاوه بر گذراندن ۲۰ دقیقه در حمام , گوش دادن بهموسیقی یا خروج از منزل به قصد لذت بردن از طبیعت , زمانی برای لذت بردناز تنهایی خویش صرف كنید.چنانچه این امر را سخت یافتید ممكن است با توسل به اجتماع از مشاركت در موضوعات مهم دوری كنید.

۸- به دیگران كمك كنید و اجازه دهید دیگران به شما كمك كنند.
وقتیمشكلاتتان طاقت فرسا به نظر می رسد نشان دهید كه كمك دیگران می توانداضطراب و دلواپسی شما را بر طرف كند, بنابر این مشكلاتتان را كاملا درمنظر دیگران قرار دهید. كمك بلا عوض در مسائلاجتماعی یا كمك به دوستان نیز می تواند به سود شما تمام شود.اگردر مقابل كمكی كخ دریافت كرده اید به همان میزان به دیگران مساعدت نماییددامنه مناسبی از دوستان و اقوامی را بسط داده اید كه شریك اوقات خوششمایند و مدد كاران زمان تنگی و سختی تان.

۹- ارتباط و مراودات
باروشی روشن و در عین حال همراه با آرامش و متانت , احساساتتان را بهخانواده , دوستان و مدرسه تان بیان كنید و با دقت كامل به جواب آن ها گوشفرا دهید. هرگز خود را تحت فشاری كه ناشی از عدم بیان احساساتتان است قرارندهید. چرا كه این فشار , انفجار ناگهانی در پی خواهد داشت و دیگران بدونكوشش و تلاشی شمارا خواهند شناخت.عصبانیتی را كه باعث پریشانی و دانستن نقاط ضعف شما می شود كنترل كنید. هرگز اجازه ندهید دیگران ذهن شما را بخوانند.

۱۰- موقع احتیاج , كمك بطلبید
افرادیرا پیدا كنید كه هنگام مشكلات بتوانند با آنها مشورت كنید .چنانچه پس ازمشورت با دوستانتان و خانواده , مشكلاتتتان همچنان طاقت فرسا جلوه مینماید و احساس عدم آرامش می كنید , با مشاورینی صحبتكنیدكه خواهان كمك و یاری به شمایند. اگر احساس عدم امنیت , نگرانی یا ناراحتی و پریشانی می كنید فورا از یك مشاور متخصص كمك بطلبی